Chủ tịch hội đồng thành viên trong tiếng Anh là gì?

243

Theo Điều 47.1 Luật Doanh nghiệp quy định rằng Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm các “thành viên” của công ty. Thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn cử người đại diện theo ủy quyền của mình tham gia Hội đồng thành viên.

Do đó, thành viên Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là thành viên của công ty có quyền sở hữu đối với công ty và không được là người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Rất tiếc, Luật Doanh nghiệp không phân biệt rõ ràng giữa thành viên là tổ chức và những người đại diện theo ủy quyền của họ trong hoạt động của Hội đồng thành viên.

=>>Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Chủ tịch hội đồng thành viên trong tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng thành viên trong tiếng Anh là Chairman Of The Member’s Council.

=>>Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Có thể bạn quan tâm: 

MỘT SỐ CHỨC DANH QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

  • Chief Executive Officer – CEO: Tổng giám đốc.
    =>>Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe
  • The Members’ Council: hội đồng thành viên
  • Chairman of the Members’ Council: chủ tịch hội đồng thành viên
  • The Control Board: ban kiểm soát
  • The Management Board/ administration board: Hội đồng quản trị.
    =>>Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Thành viên Hội đồng thành viên có những nhiệm vụ gì? 

 Điều 56.1 Luật Doanh nghiệp yêu cầu thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải có các nghĩa vụ giống như người được ủy thác đối với công ty, bao gồm (1) thực hiện các quyền được giao và thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, siêng năng và với khả năng tốt nhất của mình bảo đảm lợi ích hợp pháp tốt nhất của công ty; và (2) trung thành với lợi ích của công ty.
=>>Xem thêm website về chủ đề :  Sức khỏe

Có vẻ như Điều 56.1 Luật Doanh nghiệp coi thành viên Hội đồng thành viên tương đương với thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Đây là một so sánh không chính xác. Thành viên của trách nhiệm hữu hạn phải có các quyền và nghĩa vụ tương đương với quyền và nghĩa vụ của cổ đông (không phải là giám đốc) của công ty cổ phần. 

=>>Xem thêm website về chủ đề : Sức khỏe

Bình luận